TECHNIKUM

  • jest szkołą średnią zawodową, szansą dla myślących praktycznie,
  • daje wykształcenie ogólnokształcące i przygotowanie do egzaminu maturalnego (takiego
   samego, jak w liceum),
  • przygotowuje do studiowania na uczelniach wyższych zgodnie z zainteresowaniami absolwenta,
  • szczególnie dobrze przygotowuje do studiowania na kierunkach technicznych, zgodnych z kierunkiem kształcenia zawodowego w technikum,
 • umożliwia podjęcie kwalifikowanej pracy zaraz po ukończeniu szkoły.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK REKLAMY

SPECJALNOŚĆ: Fotografia i kampania reklamowa

NAUKA: rozróżniać podstawowe kategorie ekonomiczne przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, podstawy psychologii i socjologii pracy, definiować szczegółowy cel reklamy, wykorzystywać podstawy finansów oraz prawa, stosować różnorodne techniki reklamowe, sprzęt i materiały wykorzystywane w reklamie, współpracować z klientami firmy prowadząc negocjacje i rozmowy handlowe.

PRACA: własne agencje reklamowe, firmy wydawnicze, drukarnie, działy reklamy i marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, działy obsługi klienta oraz działy badania rynku, firmy doradcze.

Sylwetka absolwenta – technik organizacji reklamy potrafi:

  • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe,
  • organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych,
  • planować, kupować powierzchnię i czas reklamowy mediów reklamowych,
  • testować projekty i przekazy reklamowe,
  • oceniać przebieg, efektywność przeprowadzonej kampanii
  • reklamowej,
  • organizować miejsce sprzedaży na targach i wystawach,
  • organizować działalność informacyjną (public relations) – w tym konferencje prasowe,
  • realizować konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje,
  • oceniać walory estetyczne przygotowywanych reklam,
  • pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie, dostępnych materiałach, sprzęcie,
  • oceniać własne możliwości zawodowe
 • walory produktów i usług.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK WETERYNARII

SPECJALNOŚĆ: Medycyna weterynaryjna

Uprawnienia rolnicze. Prawo jazdy za darmo.

NAUKA: anatomia i fizjologia zwierząt, chów, choroby i rozród zwierząt, diagnostyka chorób i usługi weterynaryjne, higiena produktów spożywczych.

PRACA: własne gospodarstwo i firny hodowlane oraz zootechnika, lecznice weterynaryjne, gabinety weterynaryjne, łatwe uzyskanie certyfikatu weterynaryjnego, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw z hodowlą zwierząt i korzystania z funduszy UE.

Sylwetka absolwenta
– technik weterynarii potrafi:

 • wykorzystywać znajomość anatomii i fizjologii zwierząt, rozpoznawać stan ? zdrowia zwierząt,
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, sanitarnohigieniczne,
 • fizykoterapeutyczne,
 • przygotowywać zwierzęta i wykonywać wybrane zabiegi chirurgiczne,
 • udzielać pierwszej pomocy, podawać leki, unasienniać, kolczykować,
 • korygować kopyta, racice, rogi, zęby,
 • prowadzić własną firmę lub pracować w gabinetach lub klinikach.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK LOGISTYK

SPECJALNOŚĆ: Logistyka transportu i spedycji

NAUKA: podstawy logistyki, ekonomika logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe.

PRACA: centra logistyczne i magazynowe, terminale przeładunkowe, przedsiębiorstwa handlowe (zaopatrzenie i zabezpieczenie produkcji oraz zbyt), przemysłowe, dystrybucyjne, usługowe, firmy transportowo-spedycyjne, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie, szpitale, lecznice, wojsko, policja, kolej.

Sylwetka absolwenta – technik logistyk potrafi:

  • planować, organizować, realizować zadania logistyczne środkami transportu,
  • dobierać środki transportu, opakowania, załadunek i rozładunek,
  • stosować systemy identyfikacji towarów, planować i organizować prace magazynu,
  • zarządzać łańcuchami dostaw, zaopatrzeniem, zbytem produktów recyklingiem,
 • prowadzić własną firmę lub pracować w firmach logistycznych, transportowych, magazynowych.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SPECJALNOŚĆ: Projektowanie terenów zieleni

Uprawnienia rolnicze. Prawo jazdy za darmo.

NAUKA: ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu, poznawanie roślin ozdobnych, florystyka, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, nauka projektowania, budowa i obsługa urządzeń i narzędzi, prowadzenie działalności gospodarczej.

PRACA: własne firmy zajmujące się projektowaniem i zakładaniem ogrodów przydomowych, zieleni przy zakładach pracy, skwerów, przedsiębiorstwa prowadzące działalność projektową, budowlaną, architektury zieleni, kwiaciarnie, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE, prawo jazdy za darmo.

Sylwetka absolwenta – technik architektury krajobrazu potrafi:

  • wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
  • posługiwać się dokumentacją techniczną, dobierać rośliny do kształtowania terenu,
  • projektować i zakładać ogrody, parki, skwery i zadrzewienia,
  • użytkować maszyny i wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe,
 • prowadzić własną firmę z uproszczoną rachunkowością, kosztorysowaniem i wykorzystywaniem zasad marketingu.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK AGROBIZNESU

SPECJALNOŚĆ: Uprawa roślin i chów zwierząt

Uprawnienia rolnicze.

NAUKA: produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych, podstawy przetwórstwa spożywczego, podstawy ekonomii i elementy rachunkowości, marketing i zarządzanie firmą, przedsiębiorczość, prawo i rynek rolny.

PRACA: własna działalność z zakresu rachunkowości rolnej i zaopatrzenia w środki produkcji, firmy zajmujące się przetwórstwem rolno- spożywczym, firmy handlowe i usługowe, instytucje związane z rolnictwem, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE, prawo jazdy na samochód za darmo.

Sylwetka absolwenta – technik agrobiznesu potrafi:

  • wykorzystywać zasady produkcji roślinnej, nasiennictwa, hodowli ekologii i ekonomiki,
  • używać maszyny, programy komputerowe, zasady planowani i oceny biznesu,
  • prowadzić i kierować produkcją rolniczą, art. spożywczych i usług w tym sektorze,
  • oceniać jakość produktów spożywczych, stosować strategie marketingowe,
 • projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPECJALNOŚĆ: Produkcja zdrowej żywności

NAUKA: Szeroko rozumiana produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, analiza i kontrola żywności.

PRACA: Przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje zajmujące się analizą żywności, kontrolą i obrotem, przetwórstwem (cukiernie, piekarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady mięsne i mleczarskie, restauracje, kawiarnie, bary), własna działalność w zakresie przetwórstwa, gastronomii i kontroli jakości żywności.

Sylwetka absolwenta – technik technologii żywności potrafi:

  • przygotowywać surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze,
  • prowadzić produkcję wyrobów spożywczych,
  • magazynować produkty do wysyłki,
  • oceniać produkty, kalkulować koszty, zawierać umowy z klientami,
 • prowadzić własną firmę zajmującą się kontrolą, produkcją żywności lub organizacją żywienia

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

SPECJALNOŚĆ: Fotografia, obróbka zdjęć i filmów oraz dźwięku

NAUKA: procesy i techniki fotograficzne, filmowe, obróbka materiałów video, urządzenia fototechniczne, techniki i technologie multimedialne, cyfrowa obróbka obrazu, działalność gospodarcza w fotografii, videofilmowaniu, agencjach reklamowych itp., język angielski zawodowy.

PRACA: laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotograficzny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe, laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne, ośrodki historyczne, archiwa, muzea, własna działalność fotograficzna i reklamowa.

Sylwetka absolwenta – fototechnik potrafi wykonać:

  • zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
  • fotokopie pism i dokumentów,
  • obróbkę fototechniczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć,
 • zapis oraz przetwarzanie i wizualizację informacji obrazowych w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych i innych.

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie środowiskiem krajobrazu

NAUKA: jedyny taki kierunek na Ziemi Jarocińskiej – projekty środowiskowe, ekologia , biotechnologie, recykling, logistyka zagospodarowania odpadów i obrót surowcami pochodzącymi z odzysku, analiza chemiczna, meteorologia, badanie czystości środowiska, zasady rekultywacji.

PRACA: instytucje samorządowe, inspektoraty, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, firmy zajmujące się recyklingiem, przeróbką surowców.

Sylwetka absolwenta – technik ochrony środowiska potrafi:

 • prowadzić ewidencję i dokumentację prac laboratoryjnych
 • posługiwać się normami
 • przeprowadzać analizy próbek
 • organizować stanowiska pracy w laboratorium
 • opracowywać i stosować strategie dotyczące recyklingu

PODSTAWA PROGRAMOWA NOWA