Strona główna
 • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  W dniach 31 lipca oraz 3 i 4 sierpnia 2020 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły dostarczają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w godz. od 8.00. do 15.00. Kandydaci oraz ich rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: – w szkole obowiązkowe jest zakrycie nosa i ust, – po […]

 • rok

  Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego.

  Drodzy Uczniowie, Słuchacze, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu. I tak oto cicho i niepostrzeżenie, z zakrytą twarzą i oczami zmęczonymi od wpatrywania się w ekran komputera, przyszło do nas zakończenie roku szkolnego. Roku,  w którym wirtualna rzeczywistość stała się codziennością. Trudną do zrozumienia, trudną do opanowania i przynajmniej z początku, wymagającą anielskiej wręcz cierpliwości […]

 • Zostań uczniem/słuchaczem naszej szkoły. Terminy rekrutacji.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami można składać w sekretariacie uczniowskim, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15, lub elektronicznie od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do […]

 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przedłużone do 26 czerwca 2020 r.

  W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020. Zapowiedział przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sławomir Wilak Dyrektor ZSP-B w Tarcach

 • Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach w czerwcu 2020. Zasady wchodzenia do szkoły oraz wykaz zdających w poszczególnych salach.

  Język polski- 8 czerwca Tegoroczni absolwenci technikum – godz.8.15. – wejście z tyłu szkoły ( bezpośrednio na salę gimnastyczna ) według listy . Tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  oraz absolwenci Liceum i Technikum  z poprzednich lat: godz.8.30  – główne wejście do szkoły ( egzamin będzie się odbywał w auli szkolnej). Matematyka- 9 czerwca Tegoroczni […]

 • Organizacja zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkoły policealnej i konsultacji dla uczniów technikum zdających egzamin maturalny.

  Informuję, że procedury obowiązujące podczas zajęć praktycznych oraz zgody na udział w nich słuchaczy szkoły policealnej przesłane zostały na skrzynki mailowe grup. Uczniowie technikum, deklarujący udział w konsultacjach, o terminie i miejscu ich odbywania poinformowani zostaną indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny. Sławomir Wilak Dyrektor ZSP-B w Tarcach

 • Przedłużenie kształcenia zdalnego do 7 czerwca 2020 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużony został okres kształcenia zdalnego do dnia 7 czerwca 2020 roku. Jednocześnie informuję, że: od 25 maja br. organizowane będą konsultacje dla chętnych uczniów klas czwartych przystępujących w tym roku do […]

 • Komunikat MEN.Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum.

  Informacja ze strony MEN. „Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.” Zgodnie z poprzednim komunikatem, podanym poprzez dziennik elektroniczny, praktyki z […]

 • Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 […]

 • Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja 2020 r.

  Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania […]

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach czwartek 26 MARCA 2020 r. i w piątek 27 MARCA 2020 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH