Strona główna
 • Komunikat z dnia 31 marca 2020 roku. Próbna matura.

  Informuję, że na skrzynki mailowe w dzienniku elektronicznym (klasy technikum) i na adres skrzynki mailowej VI semestru LOdD wysłane zostały zasady uczestnictwa w próbnym egzaminie maturalny. Absolwenci technikum i liceum chcący brać udział w próbie proszeni są o zgłoszenie tego faktu na adres tarce@wp.pl Próbny egzamin przeprowadzony zostanie w dniach 2 – 8 kwietnia 2020 […]

 • Komunikat z dnia 30 marca 2020 r. Próbna matura.

  Uwaga uczniowie i słuchacze, którzy zadeklarowali udział w egzaminie maturalnym. W dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych pojawią się materiały, które  obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W materiałach znajdą […]

 • Komunikat z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia na odległość od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.

  Informuję, że do wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego przesłane zostało zarządzenie Dyrektora ZSP-B w Tarcach dotyczące organizacji kształcenia na odległość. Proszę się z nim zapoznać.

 • Kształcenie na odległość. Komunikat z dnia 23 marca 2020 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. (środa) nasza szkoła przechodzi na „inny sposób kształcenia”. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć, odnotowywania frekwencji, oceniania i klasyfikowania zostaną przekazane rodzicom i uczniom za […]

 • Wyniki egzaminu. Wiadomość z 20 marca 2020 roku.

  Dzisiaj, od godziny 10, na stronie oke.poznan.pl (kwalifikacje jednoliterowe) i epkz.cke.edu.pl (kwalifikacje dwuliterowe) dostępne są wyniki egzaminów potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Można je sprawdzić za pomocą indywidualnego loginu i hasła (dostępne do uzyskania w szkole pod numerem 62 747 24 43). Świadectwa będą do odbioru po wznowieniu zajęć w szkole. Uczniowie, którym się nie powiodło, […]

 • Bardzo ważne. Wiadomość z dnia 19 marca 2020 r. Zdalne nauczanie.

  Ze względu na konieczność zmiany sposobu nauczania, sprawdzania zdobytej wiedzy, klasyfikowania uczniów i słuchaczy konieczne jest systematyczne odczytywanie wiadomości przekazywanych za pomocą Librusa i strony internetowej szkoły. W najbliższym czasie wprowadzone zostanie w życie rozporządzenie regulujące zasady funkcjonowania szkół w obecnej sytuacji epidemiologicznej. W razie problemów z kontem na Librusie (zgubiony login, hasło), proszę o […]

 • Informacja dotycząca loginów i haseł dla zdających

  W obliczu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników zalecamy ograniczenie osobistych wizyt do minimum. Rekomendujemy kontakt telefoniczny, mailowy, pocztowy. W związku z tym osoby, które nie odebrały jeszcze loginów i haseł dla zdających egzamin zawodowy w sesji zimowej prosimy o kontakt telefoniczny. 

 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  Zgodnie z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów „od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół”. Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach. Od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszam wszelkie zajęcia z udziałem uczniów oraz słuchaczy w naszej szkole. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację proszę o śledzenie naszej […]

 • Dni otwarte – przełożone na inny termin

  Dni otwarte zaplanowane w dniach 26 i 27 marca 2020 r. zostają przełożone na inny termin, o którym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

>>kliknij tutaj po więcej aktualności<<

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W TECHNIKUM
– technik ochrony środowiska
– technik spedytor
– technik organizacji reklamy
– technik technologii żywności
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
KIERUNKI TECHNIKUM NADAJĄCE UPRAWNIENIA ROLNICZE
–technik rolnik
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii
KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ
– technik masażysta
– opiekun medyczny
– opiekun osoby starszej
– opiekunka dziecięca
– technik rachunkowości
– technik administracji
– technik bhp
– florysta


WEJDŹ W ZAKŁADKI TECHNIKUM I SZKOŁA POLICEALNA ORAZ REKRUTACJA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Jak było na poprzednich dniach otwartych w naszym technikum
– możesz sprawdzić przeglądając zdjęcia. Jak będzie w tym roku? Przyjedź do nas w dniach czwartek 26 MARCA 2020 r. i w piątek 27 MARCA 2020 r. Czekają na Ciebie warsztaty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koncert muzyczny i rozgrywki sportowe. Otrzymasz certyfikat i potwierdzenie obecności na zajęciach edukacyjnych w naszej szkole.

FILM Z ŻYCIA SZKOŁY

Jeśli chcesz zapoznać się ze szkołą przyjedź – najlepiej na dzień otwarty szkoły. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nami już teraz – obejrzyj krótki film o szkole, ale pamiętaj lepiej sprawdzić na miejscu, bo zawsze można zapytać o to, co cię najbardziej interesuje.
Zapraszamy!

videomain
Zobacz krótki film o naszej szkole

 

ZSP-B TARCE SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA CIEBIE

Wprowadzamy wciąż nowe kierunki, by nie kształcić bezrobotnych!
Umożliwiamy chętnym udział w praktykach zagranicznych
i stażach zawodowych w ramach programu LEONARDO DA VICI i własnych projektów.
Organizujemy wycieczki edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego.
Uwrażliwiamy na sztukę organizując programowo imprezy kulturalne i wyjazdy do teatrów.
Pomagamy w uzyskaniu stypendiów.

A ponadto:

 • tylko u nas ABSOLUTNA NOWOŚĆ zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 • tylko u nas najnowocześniejszy zawód TECHNIK LOGISTYK
 • dla tych, co kochają zwierzęta TECHNIK WETERYNARII
 • tylko po naszej szkole możesz uzyskać uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do korzystania z funduszy Unii Europejskiej
 • tylko w Tarcach można zdobyć prawo jazdy za darmo
 • tylko w Tarcach działa prężna sekcja podnoszenia ciężarów

Jesteśmy szkołą DLA CIEBIE!
Aktualna nowość! Technik organizacji reklamy

POZOSTAŁE NOWOŚCI i szczegółowe informacje w zakładkach:

* REKRUTACJA
* TECHNIKUM
* SZKOŁA ZAWODOWA
* SZKOŁA POLICEALNA
* LICEUM

Misją szkoły jest wprowadzenie uczniów i słuchaczy w świat wiedzy naukowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do samodzielności, przedsiębiorczości i patriotyzmu.
Uzupełnienie z programu wychowawczego: Chcemy dać naszym uczniom szanse edukacyjnego sukcesu zapewniając wolność światopoglądową i wyznaniową. Dbać, by ustrzec naszych uczniów od narkotyków, przemocy i innych zagrożeń. Ułatwić naszym absolwentom start w dorosłe życie ucząc ich odpowiedzialności za siebie i za własny rozwój, świadomości praw i obowiązków obywatelskich, uczciwości, honoru, patriotyzmu oraz dążenia do poznawania prawdy.

Wizja szkoły
W najbliższej przyszłości szkoła będzie uruchamiać tylko takie kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami absolwentów gimnazjów i ich rodziców, a także zapotrzebowaniem społecznym. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach będą wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowaną w jej rozwój i kształtowanie jej wizerunku w oparciu o jej 30- letnią tradycję. Dzięki stworzeniu bezpiecznej i twórczej atmosfery opartej o wzajemne poszanowanie godności nauczycieli, szkoły będą pomagać uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju. Uczniowie będą zachęcani do rozpoznawania i rozwijania swoich uzdolnień, kształtowania prawidłowego stosunku do pracy i zasad życia społecznego, tolerancji i odpowiedzialności. Grono pedagogiczne będzie wzajemnie sobie pomagać w wypełnianiu powierzonych mu zadań, stale podnosić poziom działania szkoły poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

I DOROSŁYCH