Współpraca z uczelniami

Współpraca Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej  w Tarcach z uczelniami wyższymi

Od 2009 roku szkoła w Tarcach współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu korzystając z komputerowych programów ćwiczeniowych Wirtualne Laboratoria oraz iSkala, a także konsultując treść podręczników i programów nauczania oraz biorąc udział w Olimpiadach Logistycznych. Uczniowie technikum logistycznego wyjeżdżają do WSL w Poznaniu na tematyczne seminaria logistyczne.

Od 2011 roku zespół szkół w Tarcach współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca polega na okresowym zapraszaniu pracowników uczelni do prowadzenia wykładów dla uczniów technikum. W ramach współpracy odwiedzili nas pracownicy Wydziału Historii i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych uniwersytetu zachęcały uczniów technikum do podjęcia studiów na uczelni, były powtórkami przed egzaminami maturalnymi z historii, poszerzały wiedzę z zakresu public relations.

9 lutego 2015 roku dyrektor ZSP-B w Tarcach Sławomir Adamiak oraz kierownik szkolenia praktycznego – Ireneusz Leśniewski, na zaproszenie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczestniczyli w spotkaniu intencyjnym dotyczącym nawiązania ścisłej współpracy. Szczegóły były omawiane pod przewodnictwem pani Dziekan prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher – Strabel z udziałem prodziekanów tego wydziału. Przyjazna i rzeczowa atmosfera rozmów pozwala sądzić, że wkrótce uczniowie ZSP-B w Tarcach będą brać aktywny udział w wielu dziedzinach pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co pozwoli im lepiej przygotować się do zawodu, a także kwalifikacji wstępnych na studia.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM W POZNANIU

Katedra Łąkarstwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 23 października 2013 r. odbyło się seminarium na temat współpracy ze szkołami wyższymi pod tytułem „Od szkoły w Tarcach do Katedry Uniwersyteckiej”. W wypełnionej po brzegi auli szkolnej prelekcję wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Goliński – kierownik Katedry Łąkarstwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na wstępie przedstawił krótko swoją biografię, która nierozerwalnie wiąże się ze Szkołą w Tarcach. Piotr Goliński najpierw ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą, a następnie Technikum w Tarcach. Studia ukończył na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie obronił doktorat, habilitował się i otrzymał  tytuł profesora zwyczajnego z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  Profesor zachęcał młodzież do nauki w ogóle, a zwłaszcza na kierunkach przyrodniczych  gwarantujących wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji. Z radością zakomunikował, ze dorośli i młodzież przestali wstydzić się wsi i rolnictwa głównie dzięki dobremu wykształceniu i unowocześnieniu za sprawą środków Unii Europejskiej. Prelegent przekazał młodzieży różnorodne broszury i użyteczne gadżety oraz zaprosił młodzież i nauczycieli  do odwiedzenia Uniwersytetu, po czym zwiedził budynki i pracownie szkolne.  – Zawsze byłem związany z rolnictwem i dlatego bardzo się cieszę, ze moja dawna szkoła w Tarcach pozytywnie się zmieniła zachowując jednak dobre wiejskie tradycje – powiedział Piotr Goliński. Profesorowi towarzyszył bliski krewny a zarazem radny powiatu jarocińskiego Benedykt Wróbel nauczyciel ZSP-B w Tarcach.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach kształcący się w zawodach technik weterynarii i agrobiznesu 21 marca 2015 roku odwiedzili Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w nowoczesnym, nowo otwartym budynku. Młodzież została przywitana przez panią dziekan prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, która przedstawiła władze i historię wydziału. Następnie pan prodziekan ds. studiów prof. dr hab. Piotr Ślósarz wygłosił prelekcję dotyczącą kształcenia na UP, po której odbył się konkurs, w którym uczniowie brali udział wygrywając gadżety z logo uczelni. Po wykładzie pan prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Krzysztof Nowak oprowadził młodzież po nowoczesnej klinice weterynaryjnej, gdzie można było zobaczyć salę operacyjną dla małych i dużych zwierząt oraz gabinet rentgenowski z nowoczesnym tomografem. Po kampusie uczelni oprowadzali studenci IV roku weterynarii, którzy pokazali wystawę egzotycznych zwierząt i laboratoria. Bardzo ciekawe były warsztaty z wykorzystaniem sprzętu USG, polegające na rozpoznawaniu narządów wewnętrznych u psa, kości zwierząt oraz narzędzi używanych podczas operacji. Uczniowie próbowali swoich sił podczas szycia chirurgicznego zwierząt. Mieli też możliwość spróbowania mleka i naturalnych serów krowich, owczych oraz kozich. Największą atrakcją było mleko liofilizowane od klaczy. W czasie tej wizyty przyszli technicy weterynarii i agrobiznesu ze szkoły w Tarcach zapoznali się z ofertą kształcenia i procesem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego. Oprócz weterynarii interesowali się bardzo ciekawym kierunkiem jakim jest architektura krajobrazu.

 

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ LOGISTYKI W POZNANIU

 1. Umowa o współpracy zawarta dnia 02.03.2009r. w Poznaniu pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy stron w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, promującym strony i ich działalność.
  Wyższa Szkoła Logistyki zobowiązała się w szczególności do:
  – zagwarantowania co najmniej dwóm przedstawicielom szkoły udziału w konferencji „Forum nauczycielskie WSL” odbywającej się corocznie w siedzibie WSL,
  – udostępniania uprawnionym przedstawicielom szkoły wszelkich materiałów, znajdujących się w logowanej części strony www.szkolysrednie.wsl.com.pl,
  – udziału, w ramach swoich możliwości, w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę po uzgodnieniu jej roli i zadań,
  – obejmowania patronatem wydarzeń organizowanych przez szkołę, po uzgodnieniu jej roli i zadań,
  – informowania szkoły współpracującej o organizowanych przez WSL wydarzeniach i imprezach.
  2. Porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki a Zespołem Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach o wykorzystywaniu Wirtualnych Laboratoriów w okresie od września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.
  Celem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy Wyższej Szkoły Logistyki oraz danej Szkoły zapoznającej się z pełną funkcjonalnością WLLSiM
  3. Umowa o współpracy i współdziałaniu w zakresie utrzymania wirtualnych laboratoriów oraz obsługi serwisowej na 1/11/2012/DB zawarta w Poznaniu dnia 30.11.2012 r. pomiędzy Zespołem Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach a Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu oraz Panem Robertem Pawlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą L-SYSTEMS. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie utrzymania i korzystania z Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno – Spedycyjnych i Magazynowych.
  4. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Wirtualne Laboratorium Logistyczno – Spedycyjne i Magazynowe” z dniem 17.12.2012 r.
  Wymagania rynku pracy rosną wraz z rozwojem technologicznym. Społeczeństwo informacyjne to takie, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji
  i komunikacji, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego, dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Wymusza to wdrażanie nowych rozwiązań. Pojawia się konieczność budowania systemu umożliwiającego człowiekowi dostęp do różnych poziomów, form i metod pozyskiwania wiedzy i kształtowania umiejętności. Postęp w obszarze e-technologii powoduje szybkie starzenie sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w różnych obszarach życia. Informatyzacja obejmuje wszystkie obszary działalności gospodarczej, w tym logistykę.

Szkolnictwu stawia się wymagania przygotowania absolwentów zgodnie z potrzebami rynku – zdolnych obsłużyć urządzenia i organizacje funkcjonujące w ramach e-technologii. Wymaga się, aby egzaminy z przygotowania zawodowego odbywały się z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego specyficznego dla każdego zawodu. Nowa podstawa programowa, obowiązująca od września 2012 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184, nakłada nacisk na praktyczne nauczanie. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności dające mu pewność swoich kwalifikacji. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, niezbędne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi, stosowanych w przedsiębiorstwach. Takim narzędziem są Wirtualne Laboratoria Logistyczno – Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM), powstałe w ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowane w ramach projektu Wirtualne Laboratoria Logistyczno – Spedycyjne i Magazynowe są kompleksowym narzędziem dającym możliwość poznania biznesowego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning), który cieszy się dużą popularnością wśród nowoczesnych przedsiębiorstw różnych branży, w tym w logistyce. Umiejętność obsługi systemu informatycznego jest równie ważna, co znajomość języka obcego. Podobnie jak przedsiębiorstwa, dopasowujące się do oczekiwań klientów, dzisiejsze szkolnictwo dopasować się musi do wymagań rynku pracy. Nauczanie uczniów korzystania z systemu informatycznego klasy ERP jest niezbędnym celem wykształcenia kadry średniego szczebla. Szkoła pracująca z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów staje się bardziej atrakcyjna dla ucznia ze względu na położenie nacisku na praktyczny wymiar nauczania. Projekt odpowiada na problem: niewystarczającego przygotowania praktycznego uczniów do pracy w zawodzie lub kontynuacji na najbardziej wymagających studiach, braku środków na samodzielne stworzenie przez szkołę laboratoriów przedmiotów zawodowych i braku skutecznych i atrakcyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć praktycznych.
GŁÓWNE CELE INNOWACJI:
– włączenie w proces dydaktyczny szkoły nowego sposobu korzystania – „wirtualnego” – z użytkowych (drogich dla szkół) biznesowych systemów informatycznych w ramach przedmiotów: laboratorium logistyczno – spedycyjne oraz laboratorium magazynowe,
– konieczność wdrożenia innowacyjnych programów dotyczących kształcenia w zawodzie technik logistyk, które poprawią jakość kształcenia,
– praktycznego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu technik logistyk.
SPODZIEWANE EFEKTY:
Efektami innowacji jest przygotowanie uczniów do zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w pracy:
– nabycie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami zarządzania magazynem i zapasami, które znajdą zastosowanie na egzaminie zawodowym w części praktycznej,
– poprawa wyników z egzaminów zawodowych,
– przygotowanie praktyczne kadr do zawodu lub kontynuacji nauki na studiach,
– wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkującej małe miejscowości,
– efektywne zarządzanie czasem i informacją,
– umiejętność wykonywania pracy przez Internet.
5. Deklaracja Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach przystąpienia do użytkowania Wirtualnych Laboratoriów w okresie od 1 grudnia 2012 do 31 sierpnia 2013r., co wiąże się ze współponoszeniem przez Szkołę kosztów eksploatacji i serwisu.
Celem niniejszego dokumentu jest ostateczne zadeklarowanie udziału Szkoły w okresie użytkowania WLLSiM od 1 grudnia 2012r do 31 sierpnia 2013r.

OLIMPIADA LOGISTYCZNA

Co roku uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach biorą udział w olimpiadzie logistycznej. Jej pierwszy etap organizowany jest w szkole w ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Najlepsi uczniowie startują w kolejnym etapie, już na uczelni.
Na laureatów olimpiady czekają nie tylko wartościowe nagrody rzeczowe, ale także zwolnienie z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach technik logistyk i technik spedytor oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki. W konkursie wyróżniona zostanie również najlepsza szkoła.
Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Patronat Honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury. Partnerami merytorycznymi olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Sponsorem Strategicznym została firma CHEP. Przedsięwzięcie wspierają również firmy: Agrobex, DPD, Panopa, Dachser, VW Poznań, Omega-Pilzno (sponsoring złoty) oraz Still, TSLogistic, Epicor, Kuehne+Nagel, Raben, L-Systems, DHL Express, Kontenerowy.pl.
Patronat medialny: Czasopismo „Logistyka”, dziennik “Polska Głos Wielkopolski”, “EuroLogistics”, “TSL Biznes”, „TopLogistyk”, „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”, „Transport i Spedycja”, Radio Planeta.fm, Perspektywy.pl, Logistyka.net.pl, Spedycje.pl, dlaStudenta.pl, Studentnews.pl, Forumtransportu.pl.

WSPÓŁPRACA Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU

Uczniowie i nauczyciele Technikum Technologii Żywności i Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych corocznie wyjeżdżają do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu na specjalistyczne seminaria z zakresu nowości technicznych i technologicznych w sektorze żywnościowym. Seminaria te poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów ZSP-B w Tarcach, którzy otrzymują także oferty odbycia stażu lub praktyk absolwenckich w renomowanych restauracjach całej Europy.

W dniu 12 lutego 2015 roku grupa 23 uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności wraz z opiekunkami p. Eweliną Gogołkiewicz  i Pauliną Ignasiak-Szymczak uczestniczyła w wycieczce do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii  w Poznaniu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmu o szkole. Następnie udaliśmy się na pokaz sztuki kelnerskiej, gdzie wspólnie ze studentami nasi uczniowie przygotowywali flambirowane banany. Kolejną ciekawą atrakcją był pokaz barmański przy którym uzyskaliśmy także krótki instruktaż korzystania ze sprzętu barmańskiego. Uczelnia przygotowała dla Nas również niespodziankę – pokaz gastronomiczny wykonany przez Pana Kanclerza prof. WSHiG dr Romana Dawida Taubera, na którym uczniowie mogli spróbować ślimaków, krewetek oraz Boeuf Strogonowa. Wycieczkę zakończyliśmy pysznym obiadem w studenckiej restauracji Beverly Hills.

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

28 marca 2014 r. w  Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach w ramach 4 – etapowego cyklu odbył się wykład realizowany przez Wydział Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W piątek 28 marca br. przedstawiciel UAM dr Szymon Ossowski dla wszystkich uczniów klas I przeprowadził prelekcję pt: „Jak Cię widzą tak Cię piszą, czyli public relations dla każdego”. Adiunkt przedstawił zasadnicze tezy  co o nas mówi nasz wygląd i zachowanie. Uczniowie zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać   podczas odpowiedzi ustnych, matur, rozmów kwalifikacyjnych, jak również w życiu codziennym.

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach wziął udział w Projekcie Edukacyjnym realizowanym przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tego programu odbyły się cykliczne wykłady przeznaczone dla uczniów naszej szkoły. W dniu 7 marca 2014 roku miał miejsce wykład pt: „Megatrendy – postawy kształtujące zachowania konsumentów”, w którym brali udział uczniowie klas II. Wykładowcą była p. dr Anna Sakson. Podczas wykładu zostały przedstawione zachowania konsumentów w różnych sytuacjach, które mogą zostać wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W kolejnym wykładzie pt: „Jak Cię widzą tak Cię piszą, czyli public relations dla każdego” będą uczestniczyć uczniowie klasy I.

W ramach współpracy z uniwersytetem uczniowie technikum ochrony środowiska z nauczycielką p. Dorotą Rybacką uczestniczyli w wykładach na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Projekt nosił nazwę „Bliżej klimatu”  i dotyczył zmian klimatycznych. Na miejscu w Tarcach uczniowie zbierali próbki materiału roślinnego, poddawali go analizie i wyciągali wnioski w oparciu o uzyskane wyniki i wiadomości z wykładów. W szkole uruchomiona została „stacja pogodowa” – zamontowano budkę meteorologiczną i wiatromierz. Udział w tym projekcie pobudził zainteresowanie młodzieży, zwrócił uwagę na postępujące zmiany klimatyczne.

Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach uczestniczyli w 2011 roku w cyklu wykładów otwartych organizowanych przez Wydział Historii UAM w Poznaniu adresowanych do kandydatów na studia na kierunkach humanistycznych i pedagogiki. Wykłady przeznaczone były chętnych chcących ugruntować i rozszerzyć swoją wiedzę z historii. Celem było lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu maturalnego z historii i tym samym zwiększenia ich szans na rozpoczęcie studiów na tej renomowanej uczelni.

Wielkopolska Musi Wiedzieć współpraca – WSL (Poznań) i ZSP-B (Tarce)
Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach przystąpił do realizacji programu „Wielkopolska musi wiedzieć” pilotowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu a finansowanego m.in. ze środków UE- Kapitał Ludzki. Podstawowe cele tego programu to powiązanie teorii z praktyką w kształceniu logistycznym poprzez różnorodne formy współpracy szkół z pracodawcami. Jedną z tych form były warsztaty z dziedziny przedsiębiorczości, które odbyły się 30 marca 2010r w spółce Raben Transport w Gądkach. W bardzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez Koordynatora Działu Personalnego Julię Nowicką oraz specjalistę ds. personalnych Ludmiłę Wójtowicz uczestniczyło 20 uczniów technikum logistyki w Tarcach wraz z opiekunami.

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, uczestniczy w projekcie badawczym zatytułowanym. „Wielkopolska musi wiedzieć – partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim”. Projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE Kapitał Ludzki. Logistyczna Platforma Badawcza (LPB) będzie portalem internetowym udostępniającym ogrom informacji pomocniczych w prowadzeniu kierunków logistyka i spedycja oraz pozwalającym na inicjowanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami oraz przedsiębiorcami. Na stronie internetowej LPB znajdować się będzie zakładka edytowana i aktualizowana przez ZSP-B w Tarcach.