Wniosek o przyjęcie do naszej szkoły, wraz z dokumentami, można składać w dwóch etapach:

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. wystarczy dostarczyć podanie wraz z kwestionariuszem, (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) dwa podpisane na odwrocie zdjęcia oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Terminy uzupełnienia wniosków

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 należy potwierdzić wolę przyjęcia i dostarczyć :

oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kartę zdrowia ze szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W dniu 30 lipca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w szkole odbędzie się badanie lekarskie dla kandydatów, którzy już wcześniej zostali zarejestrowani. Pozostałych kandydatów prosimy o odbiór skierowań na badanie lekarskie w terminie od 22 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. na tablicy informacyjnej w szkole oraz ona stronie internetowej szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszona zostanie 02 sierpnia 2021 r. na tablicy informacyjnej w szkole.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do tego dnia wszelkie zapytania proszę zgłaszać poprzez odnośnik kontakt (po prawej stronie na górnym pasku) lub telefonicznie pod numerem 62 747 24 43. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i zainteresowania się ofertą naszego zespołu.

Sławomir Wilak

Dyrektor ZSP-B w Tarcach

Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji.

Zarządzenie nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28-stycznia 2021r-Pobierz

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022-Pobierz

Załącznik nr 1 branżowe szkoły II stopnia szkoły policealne-Pobierz

Załącznik nr 2 szkoły podstawowe dla dorosłych licea ogólnokształcące dla doroslych-Pobierz

Kwestionariusz osobowy słuchacza oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych.

Podanie i kwestionariusz ZSP-B Szkoły dla dorosłych
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 2021/2022

I. SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

(Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)

P1070975 DSC0446 DSCF8393 DSCN3098 IMG_00291 IMG_1498 IMG_1538 IMG_1613

1. Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

2. Kierunki kształcenia

Technikum dla młodzieży  5-letnie po szkole podstawowej

* Technik agrobiznesu

* Technik architektury krajobrazu

* Technik weterynarii

* Technik technologii żywności

* Technik reklamy

* Technik logistyk

* Technik ochrony środowiska 

* Technik fotografii i multimediów

* Technik spedytor

* technik rolnik

Branżowa szkoła I-stopnia dla młodzieży – 3-letnia

* ogrodnik
* fotograf
* operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Możliwe dodatkowe zawody do wprowadzenia w Branżowej Szkole I stopnia
– rolnik
– przetwórca ryb
– wędliniarz
– piekarz
Możliwość dalszej dwuletniej nauki w zawodach: technik technologii żywności, technik ogrodnik, fototechnik, technik rolnik i technik agrobiznesu, zdawania matury i otrzymania dyplomu technika.

3. Charakterystyka zawodów – kliknij zakładki TECHNIKUM lub SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).

TECHNIKUM/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 
 – podanie i życiorys, później 2 zdjęcia, kartę zdrowia, a następnie świadectwo z gimnazjum oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE odbywać się będzie według terminów , które określi Minister Edukacji Narodowej* Inne terminy według harmonogramu podanego w szkole podstawowej, a także w naszej szkole w czasie składania podania i innych dokumentów

Spotkanie z przyjętymi do szkoły oraz ich rodzicami odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu naboru – o szczegóły prosimy pytać w sekretariacie szkoły.

II. BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

P1050044 DSCN0135 DSCN0286 DSCN0497 DSCN2364 DSCN2389 DSCN3006 DSCNx0004

1. Dokumenty rekrutacyjne dla pobrania

2. Szkoły i kierunki kształcenia

* Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3-letnie po 8-klasowej szkole podstawowej lub gimnazjum
* Jeszcze tylko w tym roku dwuletnie Liceum  Ogólnokształcące dla dorosłych –  po zasadniczej szkole zawodowej dowolnego typu
* Szkoła Policealna – po ukończeniu szkoły średniej dowolnego typu (matura niekonieczna):

– Technik masażysta – 2 lata NOWOŚĆ!
– Opiekunka środowiskowa – 1 rok NOWOŚĆ!
Florysta – 1 rok
Opiekun medyczny – 1,5 roku
Technik rachunkowości – 2 lata
Technik administracji – 2 lata
Technik bhp – 1,5 roku
Opiekunka dziecięca – 2 lata
Opiekun osoby starszej – 2 lata

Zapowiedź wprowadzenia wkrótce:
– technik usług kosmetycznych – 2 lata
– technik transportu drogowego – 2 lata

3. Charakterystyka szkół i zawodów – kliknij zakładki LICEUM lub SZKOŁA POLICEALNA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).
* LICEUM
* SZKOŁA POLICEALNA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do szkół dla dorosłych – najlepiej do 21 sierpnia:
– Podanie
– Życiorys
– 2 zdjęcia
– Świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie takie zaświadczenie po gimnazjum)

UWAGA!

Zajęcia w szkołach dla dorosłych rozpoczynają się w pierwszy weekend września. W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się najczęściej w co drugi tydzień. Prosimy sprawdzić plan w zakładce DLA UCZNIA.

ZSP_Tarce_dla_dorosłych_nowa_ od 2016