Wniosek o przyjęcie do naszej szkoły wraz z dokumentami można składać w dwóch etapach:

od 17 maja – do 21 czerwca 2021 r.– Złożenie wniosku,w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Od 17 maja wystarczy złożyć podanie wraz z kwestionariuszem osobiście w szkole

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 14 lipca 2021 r.– o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. na tablicy informacyjnej w szkole oraz ona stronie internetowej szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszona zostanie 02 sierpnia 2021 r. na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do tego dnia wszelkie zapytania proszę zgłaszać poprzez odnośnik kontakt (po prawej stronie na górnym pasku) lub telefonicznie pod numerem 62 747 24 43. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i zainteresowania się ofertą naszego zespołu

Sławomir Wilak

Dyrektor ZSP-B w Tarcach

Prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji, które znajdują się pod ulotkami.

Podanie ZSP-B Szkoły dla dorosłych REKRUTACJA

Kwestionariusz osobowy ucznia oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży.

Podanie ZSP-B 2020 Szkoły dla młodzieży

Kwestionariusz osobowy słuchacza oraz podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych.

Podanie ZSP-B Szkoły dla dorosłych
UWAGA!

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W NASZEJ SZKOLE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych dla województwa wielkopolskiego określi Wielkopolski Kurator Oświaty.

 TERMINY REKRUTACJI:

 Zarządzenie_Nr_1101192020_Wielkopolskiego_Kuratora_OŚwiaty_z_dnia_28_maja_2020_r-1

Załącznik_nr_1-branżowe_szkoły_II_stopnia_szkoły_policealne-3 Załącznik_nr_2 szkoły_podstawowe_dla_dorosłych_licea_ogólnokształcące_dla_dorosłych-1

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY 2020-2021

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach 2020/2021

I. SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

(Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)

P1070975 DSC0446 DSCF8393 DSCN3098 IMG_00291 IMG_1498 IMG_1538 IMG_1613

1. Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

2. Kierunki kształcenia

Technikum dla młodzieży  5-letnie po szkole podstawowej

* Technik agrobiznesu

* Technik architektury krajobrazu

* Technik weterynarii

* Technik technologii żywności

* Technik reklamy

* Technik logistyk

* Technik ochrony środowiska 

* Technik fotografii i multimediów

* Technik spedytor

* technik rolnik

Branżowa szkoła I-stopnia dla młodzieży – 3-letnia

* ogrodnik
* fotograf
* operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Możliwe dodatkowe zawody do wprowadzenia w Branżowej Szkole I stopnia
– rolnik
– przetwórca ryb
– wędliniarz
– piekarz
Możliwość dalszej dwuletniej nauki w zawodach: technik technologii żywności, technik ogrodnik, fototechnik, technik rolnik i technik agrobiznesu, zdawania matury i otrzymania dyplomu technika.

3. Charakterystyka zawodów – kliknij zakładki TECHNIKUM lub SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).

TECHNIKUM/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 
 – podanie i życiorys, później 2 zdjęcia, kartę zdrowia, a następnie świadectwo z gimnazjum oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie z OKE odbywać się będzie według terminów , które określi Minister Edukacji Narodowej* Inne terminy według harmonogramu podanego w szkole podstawowej, a także w naszej szkole w czasie składania podania i innych dokumentów

Spotkanie z przyjętymi do szkoły oraz ich rodzicami odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu naboru – o szczegóły prosimy pytać w sekretariacie szkoły.

II. BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

P1050044 DSCN0135 DSCN0286 DSCN0497 DSCN2364 DSCN2389 DSCN3006 DSCNx0004

1. Dokumenty rekrutacyjne dla pobrania

2. Szkoły i kierunki kształcenia

* Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3-letnie po 8-klasowej szkole podstawowej lub gimnazjum
* Jeszcze tylko w tym roku dwuletnie Liceum  Ogólnokształcące dla dorosłych –  po zasadniczej szkole zawodowej dowolnego typu
* Szkoła Policealna – po ukończeniu szkoły średniej dowolnego typu (matura niekonieczna):

– Technik masażysta – 2 lata NOWOŚĆ!
– Opiekunka środowiskowa – 1 rok NOWOŚĆ!
Florysta – 1 rok
Opiekun medyczny – 1 rok
Technik rachunkowości – 2 lata
Technik administracji – 2 lata
Technik bhp – 1,5 roku
Opiekunka dziecięca – 2 lata
Opiekun osoby starszej – 2 lata

Zapowiedź wprowadzenia wkrótce:
– technik usług kosmetycznych – 2 lata
– technik transportu drogowego – 2 lata

3. Charakterystyka szkół i zawodów – kliknij zakładki LICEUM lub SZKOŁA POLICEALNA (znajdziesz tam więcej informacji o każdym z kierunków kształcenia).
* LICEUM
* SZKOŁA POLICEALNA

4. Rekrutacja – terminy
* Składanie dokumentów do szkół dla dorosłych – najlepiej do 21 sierpnia:
– Podanie
– Życiorys
– 2 zdjęcia
– Świadectwo ukończenia szkoły (ewentualnie takie zaświadczenie po gimnazjum)

UWAGA!

Zajęcia w szkołach dla dorosłych rozpoczynają się w pierwszy weekend września. W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się najczęściej w co drugi tydzień. Prosimy sprawdzić plan w zakładce DLA UCZNIA.

ZSP_Tarce_dla_dorosłych_nowa_ od 2016